Αναλογιστικοί πόροι για διαχειριστές που προετοιμάζουν στρατηγικές εισοδήματος συνταξιοδότησης – Αναλογιστικοί πόροι για διαχειριστές που προετοιμάζουν στρατηγικές εισοδήματος συνταξιοδότησης

4
Αναλογιστικοί πόροι για διαχειριστές που προετοιμάζουν στρατηγικές εισοδήματος συνταξιοδότησης – Αναλογιστικοί πόροι για διαχειριστές που προετοιμάζουν στρατηγικές εισοδήματος συνταξιοδότησης

Οι αναλογιστές και άλλοι των οποίων η εργασία σχετίζεται με το Σύμφωνο Εισοδήματος Συνταξιοδότησης θα βρουν μερικούς χρήσιμους πόρους στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Αναλογιστών – οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν προετοιμαστεί ή ενημερωθεί τους τελευταίους 12 μήνες.

Το Σύμφωνο Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος απαιτεί από τους διαχειριστές να διαμορφώσουν και να δημοσιεύσουν μια στρατηγική εισοδήματος συνταξιοδότησης έως την 1η Ιουλίου 2022. Πρέπει να καθορίσει πώς θα βοηθήσουν τα μέλη τους να επιτύχουν και να εξισορροπήσουν τρεις συνταξιοδοτικούς στόχους: μεγιστοποίηση του εισοδήματος, δυνατότητα ευέλικτης πρόσβασης σε κεφάλαια και διαχείριση της σταθερότητας και κινδύνους βιωσιμότητας, όπως οι κίνδυνοι επενδύσεων, μακροζωίας και πληθωρισμού.

Η νομοθεσία απαιτεί από τους διαχειριστές να αποφασίζουν για τρεις «προσδιορισμούς»: τους συνταξιούχους και εκείνους που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση που πρέπει να καλύπτονται από τη στρατηγική, την έννοια του συνταξιοδοτικού εισοδήματος και την περίοδο συνταξιοδότησης. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να διερευνήσουν τις ανάγκες των μελών και να χρησιμοποιήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια για να προσφέρουν διαφορετικές επιλογές σε διαφορετικές ομάδες μελών.

Αυτή η νομοθεσία αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη καταλληλότερων προϊόντων και συμβουλών για τα μέλη των συνταξιοδοτικών ταμείων πριν και μετά τη συνταξιοδότηση και καλύπτει ένα σημαντικό κενό. Πολλά μέλη του Ινστιτούτου Αναλογιστών εργάζονται εδώ και μερικά χρόνια –στο πλαίσιο του Ινστιτούτου, για συμμετέχοντες στον κλάδο και με την κυβέρνηση– σε διάφορα στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτά τα συμβόλαια. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να βρουν τους καρπούς ορισμένων από την εργασία τους στους παρακάτω πόρους:

Υποβολές στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το έγγραφο θέσης του Συμφώνου για το εισόδημα συνταξιοδότησης και το σχέδιο νόμου

Οι δύο υποβολές περιλαμβάνουν μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με προϊόντα, συμβουλές και συλλογή δεδομένων όπου το Ινστιτούτο έκρινε ότι απαιτείται καθοδήγηση και θα ήταν χρήσιμη για την παροχή βοήθειας στους διαχειριστές.

Σημείωση πληροφοριών: Καινοτόμες ροές εισοδήματος

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα (IN) καλύπτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση κινδύνων «καινοτόμων» ροών εισοδήματος κατά τη διάρκεια ζωής. Αυτά μοιράζονται ορισμένους ή όλους τους κινδύνους επένδυσης και μακροζωίας μεταξύ των μελών και της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής ή του ταμείου συνταξιοδότησης που προσφέρει το προϊόν.

Για τους συνταξιούχους που μπορούν να αναλάβουν το ρίσκο, μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρουν καλύτερη αξία από τις εγγυημένες προσόδους, επειδή τα μέλη δεν χρεώνονται για ακριβές επενδύσεις ή εγγυήσεις μακροζωίας. Μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως καλύτερη αξία από τις συντάξεις βάσει λογαριασμού, επειδή μεταφέρουν τον κίνδυνο μακροζωίας από το άτομο σε μια ομάδα μελών ή σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι μπορούν να ξοδέψουν περισσότερα επειδή δεν υπάρχουν «άθελα κληροδοτήματα» όταν πεθαίνουν με αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

Αναμένουμε ότι όλοι οι διαχειριστές θα προσφέρουν τελικά στα μέλη πρόσβαση σε κάποιου είδους ροές εισοδήματος καθ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, επειδή είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου μακροζωίας και μεγιστοποίησης του εισοδήματος, μόλις καλυφθεί η ανάγκη πρόσβασης σε αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις καινοτόμες ροές εισοδήματος: νομοθετικά ζητήματα

Αυτή η επιστολή καλύπτει ορισμένα εκκρεμή νομοθετικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν τους διαχειριστές που σχεδιάζουν τέτοια προϊόντα.

Έκθεση Έρευνας: Εξερευνώντας τη Θνησιμότητα Συνταξιούχων

Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για τα ποσοστά θνησιμότητας των προσόδων στην Αυστραλία. Αυτή η αναφορά συλλέγει ό,τι είναι διαθέσιμο και προτείνει πώς τα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να τροποποιηθούν για ροές εισοδήματος καθ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Σημείωση Πληροφοριών: Αρχές Καλής Πρακτικής για Μοντελοποίηση Συνταξιοδότησης

Αυτό το IN καλύπτει τη μεθοδολογία και τις υποθέσεις για τη δημιουργία μοντέλων εισοδήματος συνταξιοδότησης για χρήση σε απεικονίσεις και υπολογισμούς συνταξιοδότησης. Τα μοντέλα είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό προϊόντων και τις οικονομικές συμβουλές για να βοηθήσουν τα μέλη να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν και για την επιλογή των επενδύσεων. Η μοντελοποίηση θα ήταν απλούστερη αν δεν υπήρχε ο έλεγχος περιουσιακών στοιχείων που καθιστά απαραίτητη τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις όχι μόνο των μελών αλλά και των εταίρων τους. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα θα πρέπει να βασίζονται στο νοικοκυριό και όχι στο άτομο, εάν πρόκειται να λάβουν υπόψη τη σύνταξη γήρατος.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η εξήγηση των κινδύνων που εμπλέκονται με τη χρήση εναλλακτικών στρατηγικών και το IN προτείνει ότι αυτό σημαίνει την εμφάνιση εναλλακτικών προτύπων δαπανών στα μέλη που εξαρτώνται από τις αποδόσεις της επένδυσης και τον βαθμό στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο κίνδυνος μακροζωίας.

Υποβολή στην ASIC σχετικά με το Consultation Paper 351: Superannuation forecasts

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων (ASIC) είναι κατά της προβολής περισσότερων από μία προβολών, πιστεύοντας ότι τέτοιες απεικονίσεις θα μπερδέψουν παρά θα ενημερώσουν τα μέλη. Αυτή η υποβολή εκθέτει τους λόγους του Ινστιτούτου για τους οποίους πρέπει να προτιμώνται περισσότερες από μία προβολές.

Ο Διάλογος: Ανάπτυξη του συνταξιοδοτικού πλαισίου

Αυτό το άρθρο γνωμοδότησης που συντάχθηκε από μέλη της Ομάδας Εργασίας Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος του Ινστιτούτου παραθέτει τις συμβουλές που πιστεύουμε ότι απαιτούνται από τα μέλη, υποδεικνύοντας πώς μπορούν να παρασχεθούν οικονομικά και τα προϊόντα που πρέπει να προσφέρονται. Αντιμετωπίζει επίσης τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπώσει ορισμένοι στον κλάδο για την εισαγωγή καινοτόμων ροών εισοδήματος.

Σημείωση έρευνας: Η σημασία των ακριβών υπολογισμών του προσδόκιμου ζωής στις συμβουλές για τη συνταξιοδότηση

Αυτή η σημείωση παραπέμπει στους πιο πρόσφατους πίνακες ζωής του Αναλογιστή της Αυστραλιανής Κυβέρνησης και παράγοντες βελτίωσης.

Σημείωση έρευνας: Περάστε τη δεκαετή ηλικία σας

Αυτή η παρουσίαση προτείνει έναν εμπειρικό κανόνα για τη δαπάνη μιας σύνταξης βάσει λογαριασμού για να διαρκέσει όλη τη ζωή. Προσφέρεται ως οδηγός για να βοηθήσει τα μέλη να ξοδέψουν μια βιώσιμη ροή εισοδήματος υψηλότερη από το νόμιμο ελάχιστο. Μπορεί να ληφθεί υπόψη όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες ροές εισοδήματος καθ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Από τα παραπάνω θα γίνει φανερό ότι οι περισσότεροι από τους αναλογιστές που έχουν εργαστεί σε αυτά τα έγγραφα πιστεύουν ότι οι καινοτόμες ροές εισοδήματος αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο του τι πρέπει να προσφέρουν τα ταμεία στους συνταξιούχους. Η κοόρτη που θα ωφεληθεί περισσότερο βρίσκεται στη μέση του φάσματος πλούτου: συνταξιούχοι που έχουν λογικά υπόλοιπα αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μπορούν να ζήσουν από το εισόδημα από επενδύσεις – ούτε τόσο λίγα ώστε να χρειάζονται ολόκληρο το υπόλοιπο ως απόθεμα για απροσδόκητα έξοδα. Οι διαχειριστές και οι σύμβουλοί τους που δεν σχεδιάζουν να προσφέρουν τέτοια προϊόντα θα πρέπει ίσως να εξετάσουν ιδιαίτερα τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν στο Διάλογο.

Ευχαριστώ τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος του Ινστιτούτου, της Υποεπιτροπής Προβολών και Αποκάλυψης Υπερσυνταξιοδοτήσεων και της Επιτροπής Πρακτικής Υπερσυνταξιοδότησης και Επενδύσεων που συνέβαλαν σε αυτό το άρθρο και – φυσικά – παρήγαγαν τους πόρους που αναφέρονται.

CPD: Τα μέλη του Ινστιτούτου Αναλογιστών μπορούν να διεκδικήσουν δύο βαθμούς CPD για κάθε ώρα ανάγνωσης άρθρων στο Actuaries Digital.

Schreibe einen Kommentar